Najlepsze koszulki z Twoim nadrukiem

Witamy na stronie Shirtcreate.pl Najlepsze koszulki z Twoim nadrukiem

Informacje

Regulamin dla Partnerów

 

 

I. Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

W niniejszym Regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy

rozmieć:

„Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 22(1) Kodeksu cywilnego, czyli osoba

fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej

działalnością gospodarczą lub zawodową;

„Konto” – konto Partnera założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w

Regulaminie;

„Klient” – każdy internauta, składający zamówienie na towar znajdujący się w Sklepie za

pośrednictwem sieci Internet;

„Partner” – każdy internauta, który zawarł z Usługodawcą umowę o założenie konta;

„Sklep” – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej http://www.shirtcreate.pl oraz

jej podstronach;

„Usługodawca” – Krzysztof Tracz prowadzący działalność gospodarcza pod firmą

P.P.H.U."TKACZ" Krzysztof Tracz ul. Gliniana 63A, 91-336 Łódź, NIP: 7271021696, REGON:

471648822, adres e -mail sklep@shirtcreate.pl;

„Utwór” – utrwalony w postaci pliku multimedialnego przejaw działalności twórczej Partnera o

indywidualnym charakterze, w szczególności grafiki, utwory plastyczne, wzory, znaki lub

symbole graficzne.

 

§ 2

 

1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Usługodawcę na rzecz Partnerów usług

drogą elektroniczną.

2. Usługi o których mowa w ustępie powyższym polegają na umożliwieniu Partnerom

bezpłatnego stworzenia Konta, a także udostępniania przez Partnerów za pomocą sieci

Internet Utworów zamieszczanych w asortymencie Sklepu do wykorzystania przez

Klientów Sklepu.

 

§ 3

 

1. Do prawidłowego korzystania ze Sklepu niezbędne jest:

 posiadanie komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego;

 posiadanie dostępu do sieci Internet;

 korzystanie ze standardowego oprogramowania w postaci systemu operacyjnego oraz

przeglądarki internetowej, przy czym przeglądarka internetowa powinna obsługiwać pliki

„cookies" (szczegółowe zasady wykorzystania plików cookies znajdują się tutaj).

 posiadanie własnego, aktywnego adresu poczty elektronicznej.

2. W przypadku braku spełnienia powyższych wymogów korzystanie ze Sklepu może być

utrudnione lub niemożliwe.

 

§ 4

 

Zakazane jest dostarczanie przez Partnerów treści o charakterze bezprawnym, sprzecznych z

zasadami współżycia społecznego, naruszających dobre obyczaje lub dobra osobiste osób

trzecich, a także podejmowanie działań mogących w szczególności utrudnić lub zakłócić pracę

Sklepu.

 

II. Rejestracja. Założenie Konta

 

§ 5

 

1. Udostępnianie Utworów jest możliwie wyłącznie po uprzedniej rejestracji i założeniu

Konta. Rejestracja Konta jest bezpłatna.

2. Partner oświadcza, że jest uprawniony do korzystania ze znaków towarowych, nazw oraz

innych oznaczeń, w tym oznaczeń słowno-graficznych używanych do identyfikacji

swojego Konta.

 

§ 6

 

Konto Partnera mogą założyć: osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności

prawnych, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,

którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

 

§ 7

 

1. Osoba chcąca zawrzeć z Usługodawcą umowę o założenie Konta powinna wypełnić

formularz rejestracyjny „Konto Partnera”, znajdujący się w zakładce

„Zarejestruj/Zaloguj” który stanowi ofertę Usługodawcy skierowaną do przyszłego

Partnera w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta.

2. W formularzu rejestracyjnym należy podać: imię, nazwisko, adres e-mail, hasło do Konta

oraz nazwę sklepu (jako nazwę użytkownika) fakultatywnie datę urodzenia, a następnie

kliknąć ikonę „Utwórz konto”. Podany adres e-mail oraz hasło będą po założeniu Konta

służyć Partnerowi do logowania się.

3. Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej niezbędna jest akceptacja

Regulaminu.

4. Wypełnienie formularza rejestracyjnego i jego wysłanie poprzez kliknięcie ikony

„Utwórz konto” jest równoznaczne z przyjęciem oferty Sprzedawcy. Zawarcie umowy i

aktywacja Konta następuje z chwilą kliknięcia ikony „Utwórz konto”.

5. Po zalogowaniu się do swojego Konta Partner może dokonać aktualizacji swoich danych

podanych przy zakładaniu Konta, danych sklepu Partnera, zamieszczać Utwory,

udostępniać je w Sklepie, określać wysokość wynagrodzenia za udostępniony Utwóroraz

składać zamówienia na Utwór innego Partnera.

6. W przypadku zmiany danych podanych przy rejestracji Konta, Partner zobowiązany jest

poinformować o tym fakcie Usługodawcę niezwłocznie, w każdym przypadku nie później

niż w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany.

 

§ 8

 

1. Jeżeli Partem jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy

o założenie Konta w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy bez podania przyczyny i

bez ponoszenia kosztów.

2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o

odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi

załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z

2014 r. poz. 827), dostępnym również na stronie internetowej Sklepu (tutaj) , jednak nie

jest to obowiązkowe.

3. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczające jest poinformowanie

Usługodawcy w powyższym terminie o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego

oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

 

§ 9

 

Usługodawca zwraca uwagę, że Partner powinien starannie przechowywać swoje dane służące do

logowania w Sklepie, tak aby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

 

§ 10

 

Umowa o założenie Konta w Sklepie zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 

§ 11

 

1. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy o założenie Konta w Sklepie, przy

czym Usługodawca może ją wypowiedzieć jedynie w przypadku zakończenia działalności

Sklepu lub naruszenia postanowień Regulaminu przez Partnera.

2. W przypadku wypowiedzenia umowy o założenie Konta w Sklepie przez Usługodawcę

umowa rozwiąże się z upływem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia liczonego od

dnia, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu doszło do Partnera w taki sposób, że mógł

się zapoznać z jego treścią. Wypowiedzenie może nastąpić w formie pisemnej bądź e-

mailowo na adres e-mail podany przez Partnera.

3. Partner może wypowiedzieć umowę o założenie Konta w Sklepie poprzez usunięcie

swojego Konta ze Sklepu lub wysłanie wypowiedzenia pocztą lub e-mailem. Z chwilą

usunięcia Konta lub otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia Partnera, umowa z

Partnerem zostaje rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia.

 

III. Przedmiot umowy

 

§ 12

 

1. Po zalogowaniu się do swojego Konta Partner może zamieścić w Sklepie Utwór

spełniający wymagania techniczne określone w Wytycznych dla Partnerów.

2. Zamieszczanie Utworów przez Partnera jest bezpłatne.

3. Partner oświadcza, że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe i osobiste do

wszystkich Utworów zamieszczonych przez Partnera w Sklepie

 

§ 13

 

1. Z chwilą zamieszczenia Utworu w Sklepie Partner udziela Usługodawcy licencji

niewyłącznej, nieograniczonej terytorium za wynagrodzeniem określanym prowizyjnie w

sposób opisany w § 14.

2. Partner udziela Usługodawcy licencji, o której mowa w ustępie powyższym na czas

trwania pomiędzy Stronami umowy o posiadanie konta lub do czasu usunięcia przez

Partnera Utworu zamieszczonego w asortymencie Sklepu.

3. Licencja, o której mowa w ustępie powyższym obejmuje wszystkie pola eksploatacji

znane w chwili zawierania umowy, w szczególności prawo do:

 publicznego wystawiania,

 wyświetlania,

 odtwarzania,

 utrwalania w szczególności na nośniku cyfrowym, zwielokrotniania w tym

wytwarzania techniką drukarską, reprograficzną, techniką cyfrową;

 rozpowszechniania po opracowaniu przy zastosowaniu technik graficznych,

zmiany barw lub ich nasycenia, zmiany skali lub przesunięcia poszczególnych

elementów,

 wprowadzenia do pamięci komputera i innych urządzeń elektronicznych

 rozpowszechniania w całości lub w częściach w celu promocji i reklamy Sklepu

(w szczególności za pośrednictwem sieci Internet (m.in. na portalach

społecznościowych) w tym w formie zdjęć, plakatów, folderów reklamowych,

niezależnie od ich rodzaju i formatu, ogłoszeń, reklam w tym reklam

audiowizualnych, audialnych, multimedialnych;

 publicznego udostępnianiania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do

niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w

Internecie, w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych w tym na portalach

społecznościowych).

 

IV. Wynagrodzenie

 

§ 14

 

1. W przypadku zamówienia przez Klienta towarów, na których według jego wyboru

zamieszczono Utwór Partnera Partnerowi przysługuje wynagrodzenie prowizyjne w

wysokości ustalonej przez Partnera w momencie zamieszczania Utworu w Sklepie.

2. Usługodawca wypłaca wynagrodzenie wyłącznie na podstawie rachunku lub faktury

wystawianej przez Partnera, którego termin płatności nie powinien być krótszy niż 7 dni.

 

V. Ochrona danych osobowych

 

§ 15

 

Dane osobowe Partnerów przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie

danych osobowych (tj. z dnia 26 czerwca 2014 r. , (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182).

 

§ 16

 

1. Administratorem danych osobowych Partnerów jest Krzysztof Tracz prowadzący

działalność pod firmą P.P.H.U.TKACZ KRZYSZTOF TRACZ NIP: 7271021696

REGON: 471648822.

2. Dane osobowe Partnerów są zbierane i przetwarzane na potrzeby realizacji przez

Usługodawcę umowy o założenie Konta oraz zawieranych za pośrednictwem Sklepu

umów sprzedaży z Klientami (mam tu dodać jakieś rozliczenia?) , a także – o ile Partner

wyraził na to zgodę w trakcie zakładania Konta lub w terminie późniejszym – w celach

marketingowych.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich przekazania w

odniesieniu do danych, których podanie Usługodawca określa jako obowiązkowe, może

uniemożliwić Usługodawcy prawidłową realizację umowy.

4. Partner ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, oraz żądania

zaprzestania przetwarzania danych, które należy zgłosić w formie pisemnego

oświadczenia lub mailem na następujący adres e-mail: sklep@shirtcreate.pl

 

VI. Reklamacje

 

§ 17

 

1. Reklamacje można składać pisemnie na adres Usługodawcy ul. Gimnastyczna 152, 94-

128 Łódź, e-mailem na adres e-mail: sklep@shirtcreate.pl, telefonicznie pod numerem

692 58 60 63. Dla usprawnienia procesu reklamacji zaleca się skorzystanie z formularza

reklamacyjnego dostępnego tutaj.

2. W reklamacji należy podać dane Klienta, opis przyczyn będących podstawą reklamacji i

zakres żądania Partnera.

3. Reklamacje są rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty

ich otrzymania przez Sprzedawcę.

 

VII. Kontakt Stron

 

§ 18

 

1. We wszelkich sprawach związanych z realizacją umowy o założenie Konta i umowy

sprzedaży Partner może kontaktować się z Usługodawcą:

a) e-mailowo, kierując pocztę elektroniczną na adres sklep@shirtcreate.pl,

b) telefonicznie pod numerem telefonu: 692 58 60 63.

2. We wszelkich sprawach związanych z realizacją umowy o założenie Konta i umowy

sprzedaży Sprzedawca będzie się kontaktować z Klientem e-mailowo, kierując pocztę

elektroniczną na adres wskazany przez Klienta i/lub telefonicznie w przypadku podania

przez Klienta numeru telefonu.

VIII. Postanowienia końcowe

 

§ 19

 

Wszelkie nagłówki użyte w treści Regulaminu mają na celu jedynie ułatwienie orientacji w jego

tekście.

 

§ 20

 

Partnerzy będący Konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów

rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Dane kontaktowe do instytucji zajmujących się

poradą i pomocą konsumencką w Polsce znajdują się na stronach internetowych Urzędu Ochrony

Konkurencji i Konsumentów.